Zásady spracúvania osobných údajov

V súvislosti s Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a Zákonom č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov si plníme informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame Vaše osobné údaje. Tieto zásady sa môžu časom zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov na našom webe. O každej takejto zmene budete ihneď informovaný/á e-mailovou správou.

Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je spoločnosť:

PediaMedia, s. r. o., Námestie SNP 42/13, 031 01 Liptovský Mikuláš, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 71973/L (ďalej len "Prevádzkovateľ").

Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje a aký je právny základ ich spracúvania?

Spracúvanie na základe zmluvy a predzmluvných vzťahov:

V súvislosti s poskytovaním služieb je Prevádzkovateľ oprávnený spracúvať Vaše osobné údaje na základe zmluvného vzťahu bez Vášho súhlasu.

Osobné údaje získané od Vás ich zaslaním prostredníctvom kontaktného formulára alebo zaslaním správy priamo na e-mailovú adresu office@gdpr-riesenie.sk sú na účely predzmluvných vzťahov (napr. žiadosť o cenovú ponuku, žiadosť o bližšiu špecifikáciu poskytovaných služieb a pod.) a Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať ich taktiež bez Vášho súhlasu.

Aké subjekty majú prístup k Vašim osobným údajom?

Prístup k Vašim osobným údajom má Prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje sa poskytujú aj službám Google Analytics a Google Ads (pred augustom 2018 známa ako Google AdWords). Bližšie informácie sa dozviete aj, keď si prečítate naše Prehlásenie o súboroch cookie

Prevádzkovateľ dbá na to, aby postupoval v súlade s platnými zákonmi, je viazaný mlčanlivosťou a vaše údaje spracúva výlučne v rozsahu uzatvorených zmlúv a primerane ich chráni v súlade s požiadavkami GDPR, medzinárodných štandardov a platných predpisov.

Vaše osobné údaje nie sú prenášané mimo územia krajín Európkej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.

Akú dlhú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje bude Prevádzkovateľ uchovávať počas trvania zmluvy a počas zákonmi stanovenej doby na ich archiváciu, dobu potrebnú na preukazovanie právnych nárokov alebo na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu.

Osobné údaje získané prostredníctvom správy zaslanej cez kontaktný formulár alebo správy zaslanej priamo na našu e-mailovú adresu office@gdpr-riesenie.sk na účely predzmluvných vzťahov sa spracúvajú výhradne po dobu 1 roka a ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy, údaje budú zo systému kompletne vymazané.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Právo na prístup k osobným údajom:

Máte právo požiadať nás o potvrdenie o tom, že spracúvame Vaše osobné údaje.

Právo na opravu osobných údajov:

Máte právo na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné, neaktuálne alebo neúplné.

Právo na vymazanie (zabudnutie):

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať Vaše osobné údaje, ak:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 2. odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
 3. ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 4. ak namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,
 5. namietate voči spracúvaniu a osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 6. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť,
 7. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Žiadosť o vymazanie Prevádzkovateľ neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

 1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
 2. na splnenie zákonnej povinnosti,
 3. na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme,
 4. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 5. na účely archivácie vo verejnom záujme
 6. na účely vedeckého alebo historického výskumu
 7. na štatistické účely
 8. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov:

Máte právo požiadať nás, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 1. ak napadnete správnosť osobných údajov, obmedzíme ich spracúvanie dovtedy, kým neoveríme ich správnosť,
 2. ak spracúvame Vaše osobné údaje protizákonne a vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 3. Vaše osobné údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 4. ak namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, obmedzíme ich spracúvanie, a to až do overenia, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad Vašimi dôvodmi.

Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú:

 1. len s Vaším súhlasom,
 2. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 3. na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby,
 4. z dôvodov dôležitého verejného záujmu.

Právo na prenos osobných údajov:

Máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste Prevádzkovateľovi poskytli, a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi (napr. pri zmene poskytovateľa určitej služby). Vaše osobné údaje sme Vám na základe Vašej žiadosti povinní poskytnúť v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. XML alebo CSV).

Na koho sa môžete obrátiť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľ nemá vymenovanú zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov. Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, alebo ak si chcete uplatniť niektoré z Vašich práv, napíšte na e-mailovú adresu: office@gdpr-riesenie.sk.

Máte taktiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR, ak predpokladáte, že došlo k porušeniu Vašich práv.